portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Objectius formatius

L’objectiu general és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d’interès social en el nostre país, amb un objectiu concret pel que fa a la professionalització: formar agents d’igualtat, una figura que és clau a Catalunya i a l’estat espanyol des de l’aprovació de la llei LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La llei estableix, entre altres aspectes, que les empreses de més de 250 treballadors hauran de “negociar plans d’igualtat”.

Cada vegada és més necessària la presència —tant en empreses públiques com privades, institucions i/o organitzacions diverses— de persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre dones i homes.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona