portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Pla d’estudis

Totes les assignatures de la diplomatura de postgrau estan adaptades als crèdits ECTS (European Credit Transfer System), que són l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) per garantir l’harmonització i la qualitat de les titulacions.

Els crèdits ECTS es basen en el treball personal de l’estudiant, en totes les activitats del seu procés d’aprenentatge (hores lectives, hores d’estudi i d’elaboració de treballs i pràctiques). Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

El programa de cada assignatura dissenya la càrrega de treball sobre la base del criteri de 25 hores de treball per crèdit. Un 24% del treball consistirà en hores lectives (cursos i seminaris) i l’altre 76% està basat en les activitats següents (lectura prèvia a les sessions, redacció de recensions prèvies a les sessions, exercicis de recerca, treballs individuals i en grup, etc.)

Per obtenir el títol d’aquesta diplomatura de postgrau cal cursar un total de 35 crèdits ECTS organitzats en 5 mòduls:

 • 3 mòduls obligatoris (25 crèdits ECTS):
  • Marc conceptual de les polítiques d’Igualtat de Gènere
  • Àmbits temàtics de les polítiques d’igualtat de Gènere
  • Polítiques de Gènere i Agents d’Igualtat: eines per a la igualtat
 • 1 mòdul obligatori que cal triar entre 2 mòduls optatius (5 crèdits ECTS):
  • Administració pública i món local
  • Relacions laborals
 • 1 mòdul obligatori que cal triar entre 2 opcions optatives (5 crèdits ECTS):
  • Pràctiques professionals externes en institucions.
  • Treball de recerca: elaboració d’un treball per part de l’alumnat.

El mòdul obligatori que cal triar entre 2 mòduls optatius marca l’itinerari del títol de la diplomatura de postgrau:

 • Diplomatura de postgrau en Gènere i Igualtat. Administració Pública i món local
 • Diplomatura de postgrau en Gènere i Igualtat. Relacions laborals

Nom del mòdul: MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE Crèdits ECTS: 10
Caràcter: obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Igualtat i discriminació: paradigmes de les polítiques d’igualtat. Introduir els conceptes bàsics per l’anàlisi de la discriminació de gènere en l’àmbit jurídic ( concepte i contingut de  la igualtat, concepte d’igualtat d’oportunitats, la discriminació i les seves formes, accions positives, etc.
Anàlisi de la igualtat i la discriminació en el marc jurídic constitucional espanyol i de les mesures d’acció positiva.
Història de les dones I del treball Explicar la història i el conjunt d’instruments jurídics que articulen els drets de les dones en l’àmbit laboral en la legislació nacional i en la comunitària. Especial referència a la jurisprudència del TJCE. Descriure els mecanismes constitucionals de desenvolupament i defensa dels drets de les dones.
Dones i polítiques públiques Introducció al marc conceptual dels anàlisis feministes de la desigualtat de gènere i de les polítiques públiques per combatre-les. Explicar diferents perspectives des de les quals s’ha analitzat la desigualtat social de les dones, tenint en compte les aportacions teòriques del feminisme.
Entendre amb perspectiva històrica els processos que han transformat la vida de les dones. I introduir les polítiques públiques de dones i/o gènere la com a element imprescindible en l’anàlisi i la lluita contra la discriminació per raó de gènere.
Polítiques de benestar, famílies i gènere Comprendre les bases socials de la família, des seus models culturals i de les crítiques feministes. Estudiar les velles i noves formes d’estructuració familiar. Descriure les polítiques d’igualtat en l’àmbit familiar. Explicar les característiques del dret de família.
Feminismes i moviments socials Estudi de la política de les dones a partir de la pràctica I la reflexió del moviment feminista. Història del moviment de dones a Catalunya i estudi de les aportacions que el feminisme ha fet al pensament polític contemporani. Anàlisi de les aportacions del moviment feminista en els nostres dies.
Antropologia: La construcció de la categoria gènere i els estudis de dones Analitzar les característiques del moviments de dones. Estudi del sistema sexe-gènere, i de les desigualtats per raó de gènere des d’un punt de vista antropològic.
Economia: Economia feminista. Nous paradigmes de l’economia Les dones en la història del pensament econòmic.  Anàlisi de les aportacions de l’economia feminista que trenca les fronteres que tradicionalment han definit l’economia com camp d’estudi ( treball familiar domèstic, usos del temps i estudi de les dones en el mercat de treball ).
Dones i Política Reflexionar sobre els processos d’elaboració de les polítiques públiques introduint una perspectiva de gènere a la vegada que s’enfocaran les eines i metodologies que es fan servir per la planificació i l’anàlisi de les polítiques públiques de gènere.
Nom del mòdul: POLÍTIQUES DE GÈNERE I AGENTS D’IGUALTAT: EINES PER LA IGUALTAT Crèdits ECTS: 10
Caràcter:  obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Marc legislatiu de les polítiques d’igualtat. Àmbit internacional i europeu. La llei d’Igualtat àmbit estatal i autonòmic Donar a conèixer les polítiques d’igualtat que es porten a terme en els diferents països de la UE., i també a les diferents Comunitats Autònomes. Estudi dels diferents instruments per portar a terme les polítiques d’igualtat d’oportunitats.  Estudi de la llei orgànica d’igualtat espanyola i de les polítiques d’igualtat que es duen a terme a nivel estatal i autonòmic.
Instruments internacionals i drets de les dones Estudiar el marc de la Unió Europea dins del qual s’estan desenvolupant les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
La figura de l’agent d’igualtat: perfil professional, àmbits de treball i metodologia. Estratègies i eines d’intervenció. Anàlisi de la figura de l’agent d’igualtat: perfil professional, requisits de formació, camps de treball, objectius i tasques.  Estudi de diferents eines d’intervenció en el seu àmbit de treball. Perspectives comparades i models europeus. Paradigmes i estratègies d’elaboració i implementació de polítiques públiques de gènere.
Fonaments i metodologia dels plans d’igualtat Estudi del procès d’elaboració de plans d’igualtat a l’Administració Pública.
Llenguatge no sexista Anàlisi i estudi de les implicacions del llenguatge androcèntric i sexista en relació a la construcció del sistema de gènere i a les discriminacions per raó de gènere.
Estratègies i eines de transformació del llenguatge en llenguatge no sexista.
Indicadors i avaluació de plans d’igualtat. Les avaluacions en l’àmbit públic i privat són processos cada vegada més reconeguts i necessaris en la conceptualització, disseny, instrumentalització i anàlisi dels resultats i impactes de les intervencions. Es proposen metodologies i eienes per donar comptes sobre el funcionament de plans d’igualtat
Polítiques públiques i diversitat sexual Introducció al marc conceptual dels anàlisis feministes i LGTBI de la desigualtat de gènere i per raó d’orientació sexual i de les polítiques públiques per combatre-les. Explicar diferents perspectives des de les quals s’ha analitzat la desigualtat social de les diversitats sexuals, tenint en compte les aportacions teòriques del feminisme i del moviment LGTBI.
Introduir les polítiques públiques de diversitat sexual com a element imprescindible en l’anàlisi i la lluita contra la discriminació per raó de diversitat sexual.
Nom del mòdul: ÀMBITS TEMÀTICS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE Crèdits ECTS: 5
Caràcter: obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Violència de gènere: Respostes jurídiques i intervencions polítiques, circuits i  protocols d’atenció Estudi de models d’anàlisi i estratègies d’intervenció en el procés de la violència, que permetin intervencions coordinades i un autèntic treball en xarxa. Estudi del concepte de violència I les seves diferents manifestacions. Conèixer quin abast té, així com  línies d’intervenció, que abordin la violència vers les dones d’una perspectiva transdisciplinar, tot i considerant a les dones com a subjectes actius dels seus processos.
Mitjans de comunicació i gènere Anàlisi i estudi de les implicacions del tractament del gènere als mitjans de comunicació.
Estratègies i eines de transformació.
Polítiques d’Immigració, diversitat i gènere Estudi de les noves dinàmiques migratòries en el context de la globalització. La internacionalització del treball reproductiu i dels seus efectes des d’una perspectiva de gènere. Estudi del mercat de treball en referència a les dones migrades.
La coeducació. Aproximació conceptual i bones pràctiques Coeducació i educació com a valors que fomentaran els canvis en les deisgualtats i promouran actituds lliures de discriminacions. Estudi dels diferents models d’escola, formació afectivo-sexual, estudi del llenguatge sexista i androcèntric, espais i temps de formació,  anàlisi dels indicadors discriminatoris a l’escola, estudi del marc legal.
La perspectiva de gènere com a eina de treball a la salut Plantejar els problemes de gènere que es donen en l’àmbit de la salut: les dones i l’atenció a la salut, l’androcentrisme de la ciència mèdica. Anàlisi de les polítiques reproductives. Examen de les implicacions de les tècniques de reproducció humana assistida en l’àmbit de la desigualtat de gènere
Polítiques de treball i usos del temps: Eines per la conciliació Estudi de la participació de les dones en el mercat de treball i el treball domèstic. Anàlisi de la conciliació personal, laboral i familiar. Nous usos del temps.
Reconceptualitzar el treball i la participació de les dones.
Nom del mòdul: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I MÓN LOCAL Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Marc de l’administració Pública. Administració local i l’Autonòmica. Descripció de la principal legislació dels polítiques de dones.
Polítiques de gènere al món local Analitzar les característiques de les polítiques de gènere en els ents locals. Estudi de la planificació i gestió de projectes amb perspectiva de gènere dins l’àmbit local .
Plans d’Igualtat a l’Administració local Oferir una visió general sobre la historia i situació actual dels Plans d’Igualtat en l’Administració Pública a l’Estat Espanyol i Catalunya. I per l’altra, aprofundir en el procés de creació i concreció dels Plans d’Igualtat en la seva fase de diagnòstic i disseny.
Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe a les Administracions Públiques Anàlisi de les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit de les Administracions Públiques. Mesures i eines d’intervenció. Anàlisi dels Protocols d’actuació.
Nom del mòdul: RELACIONS LABORALS Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Relacions laborals Anàlisi del marc jurídic del dret laboral i dels instruments per la integració igualitària de les dones en elmón del treball. Estudi de les polítiques laborals de promoció de la igualtat d’oportunitats. Estudi de la normativa i de les eines per posar en marxa iniciatives per a combatre les desigualtats. Anàlisi de la normativa referent a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
Inserció laboral: eines i metodologia Tècniques per la inserció laboral amb perspectiva de gènere amb l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones en el mercat de treball, especialment a aquelles que, per raons del context social i cultural i també personal, es troben en situacions de major vulnerabilitat.
Plans d’Igualtat a les empreses. Concepte de pla d’igualtat i estudi de la normativa. Tècniques i eines per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses.
Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa Anàlisi de les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. Mesures i eines d’intervenció. Anàlisi dels Protocols d’actuació.
Nom del mòdul: PRACTIQUES PROFESSIONALS EXTERNES Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Pràctiques professionals 100 hores de pràctiques professionals externes en institucions: avaluació del tutor/tutora que l’alumne té a la Institució, per conveni signat, seguiment de les coordinadores de la diplomatura de postgrau i vistiplau de la direcció de la diplomatura de postgrau.
Nom del mòdul: TREBALL FINAL Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Treball de recerca L’alumnat realitzarà un treball de recerca relatiu als continguts teòrics del postgrau.