portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Pla d’estudis

Totes les assignatures del Diploma d’especialització de postgrau estan adaptades als crèdits ECTS (European Credit Transfer System), que són l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) per garantir l’harmonització i la qualitat de les titulacions.

Els crèdits ECTS es basen en el treball personal de l’estudiant, en totes les activitats del seu procés d’aprenentatge (hores lectives, hores d’estudi i d’elaboració de treballs i pràctiques). Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

El programa de cada assignatura dissenya la càrrega de treball sobre la base del criteri de 25 hores de treball per crèdit. Un 24% del treball consistirà en hores lectives (cursos i seminaris) i l’altre 76% està basat en les activitats següents: lectura prèvia a les sessions, redacció de recensions prèvies a les sessions, exercicis de recerca, treballs individuals i en grup, etc.

Per obtenir el títol d’aquest Diploma d’especialització cal cursar un total de 35 crèdits ECTS organitzats en 5 mòduls:

 • 3 mòduls obligatoris (25 crèdits ECTS):
  • Marc conceptual de les polítiques d’Igualtat de Gènere
  • Àmbits temàtics de les polítiques d’Igualtat de Gènere
  • Polítiques de Gènere i Agents d’Igualtat: eines per a la igualtat
 • 1 mòdul obligatori que cal triar entre 2 mòduls optatius (5 crèdits ECTS):
  • Administració pública i món local
  • Relacions laborals
 • 1 mòdul obligatori que cal triar entre 2 opcions optatives (5 crèdits ECTS):
  • Pràctiques en institucions.
  • Treball final: elaboració d’un treball per part de l’alumnat.

El mòdul obligatori que cal triar entre 2 mòduls optatius marca l’itinerari del títol del Postgrau:

 • Diploma d’especialització en Gènere i Igualtat. Administració Pública i món local
 • Diploma d’especialització en Gènere i Igualtat. Relacions laborals

Nom del mòdul: MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE Crèdits ECTS: 10
Caràcter: obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Igualtat i discriminació: paradigmes de les polítiques d’igualtat. Introduir els conceptes bàsics per l’anàlisi de la discriminació de gènere en l’àmbit jurídic ( concepte i contingut de  la igualtat, concepte d’igualtat d’oportunitats, la discriminació i les seves formes, accions positives, etc).

Anàlisi de la igualtat i la discriminació en el marc jurídic constitucional espanyol i de les mesures d’acció positiva.

Història de les dones i del treball Explicar la història i el conjunt d’instruments jurídics que articulen els drets de les dones en l’àmbit laboral en la legislació nacional i en la comunitària. Especial referència a la jurisprudència del TJCE. Descriure els mecanismes constitucionals de desenvolupament i defensa dels drets de les dones.
Dones i polítiques públiques Introducció al marc conceptual dels anàlisis feministes de la desigualtat de gènere i de les polítiques públiques per combatre-les. Explicar diferents perspectives des de les quals s’ha analitzat la desigualtat social de les dones, tenint en compte les aportacions teòriques del feminisme.

Entendre amb perspectiva històrica els processos que han transformat la vida de les dones.  Introduir les polítiques públiques de dones i/o gènere com a element imprescindible en l’anàlisi i la lluita contra la discriminació per raó de gènere.

Estudi de la política de les dones a partir de la pràctica i de la reflexió del moviment feminista. Història del moviment de dones a Catalunya i estudi de les aportacions que el feminisme ha fet al pensament polític contemporani. Anàlisi de les aportacions del moviment feminista en els nostres dies.

Interseccionalitat Anàlisi de la Interseccionalitat: origen i visió de la Interseccionalitat des d’un punt de vista històric i des dels diferents feminismes. Reptes del pensament polític feminista.
Feminismes i moviments socials Estudi de la política de les dones a partir de la pràctica i de la reflexió del moviment feminista. Història del moviment de dones a Catalunya i estudi de les aportacions que el feminisme ha fet al pensament polític contemporani. Anàlisi de les aportacions del moviment feminista en els nostres dies.
Teoria Queer Explicació del gènere, orientació sexual i identitat sexual com a construcció social. Anàlisi de la de-construcció de les sexualitats.

Aportacions de la Teoría Queer al feminisme i a les polítiques publiques.

Economia: Economia feminista. Nous paradigmes de l’economia Les dones en la història del pensament econòmic.  Anàlisi de les aportacions de l’economia feminista que trenca les fronteres que tradicionalment han definit l’economia com a camp d’estudi (treball familiar domèstic, usos del temps i estudi de les dones en el mercat de treball).
Dones i Política Reflexionar sobre els processos d’elaboració de les polítiques públiques introduint una perspectiva de gènere a la vegada que s’enfocaran les eines i metodologies que es fan servir per a la planificació i l’anàlisi de les polítiques públiques de gènere.
Nom del mòdul: POLÍTIQUES DE GÈNERE I AGENTS D’IGUALTAT: EINES PER LA IGUALTAT Crèdits ECTS: 10
Caràcter:  obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Marc legislatiu de les polítiques d’igualtat. Àmbit internacional i europeu. La llei d’igualtat en l’àmbit estatal i autonòmic Donar a conèixer les polítiques d’igualtat que es porten a terme en els diferents països de la UE, i també a les diferents comunitats autònomes. Estudi dels diferents instruments per portar a terme les polítiques d’igualtat d’oportunitats.  Estudi de la llei orgànica d’igualtat espanyola i de les polítiques d’igualtat que es duen a terme a nivel estatal i autonòmic.
Instruments internacionals i drets de les dones Estudiar el marc de la Unió Europea dins del qual s’estan desenvolupant les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
Les polítiques de gènere locals des dels territoris: formes de gestió i experiències pràctiques Presentació de les diferents formes de gestió de les polítiques de gènere: eixos de treball, coordinació entre els ens locals i els diferents feminismes.

La professió d’agents i tècniques d’igualtat.

Mitjans de comunicació i gènere Anàlisi i estudi de les implicacions del tractament del gènere en els mitjans de comunicació.

Estratègies i eines de transformació.

Polítiques de benestar, famílies i gènere Comprendre les bases social de la família, dels seus models culturals i de les crítiques feministes. Estudiar les velles i noves formes d’estructuració familiar.Descriure les polítiques d’igualtat en l’àmbit familiar. Característiques del Dret de Família.
Polítiques públiques i diversitat sexual Introducció al marc conceptual dels anàlisis feministes i LGTBI de la desigualtat de gènere i per raó d’orientació sexual i de les polítiques públiques per combatre-les. Explicar diferents perspectives des de les quals s’ha analitzat la desigualtat social de les diversitats sexuals, tenint en compte les aportacions teòriques del feminisme i del moviment LGTBI.

Introduir les polítiques públiques de diversitat sexual com a element imprescindible en l’anàlisi i la lluita contra la discriminació per raó de diversitat sexual.

Nom del mòdul: ÀMBITS TEMÀTICS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE Crèdits ECTS: 5
Caràcter: obligatori
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Violència de gènere: respostes jurídiques i intervencions polítiques, circuits i  protocols d’actuació Estudi de models d’anàlisi i estratègies d’intervenció en el procés de la violència, que permetin intervencions coordinades i un autèntic treball en xarxa. Estudi del concepte de violència i les seves diferents manifestacions. Conèixer quin abast té, així com les línies d’intervenció, que abordin la violència vers les dones d’una perspectiva transdisciplinar, tot i considerant a les dones com a subjectes actius dels seus processos.
Polítiques d’immigració, diversitat i gènere Estudi de les noves dinàmiques migratòries en el context de la globalització. La internacionalització del treball reproductiu i dels seus efectes des d’una perspectiva de gènere. Estudi del mercat de treball en referència amb les dones migrades.
La coeducació. Aproximació conceptual i bones pràctiques Coeducació i educació com a valors que fomentaran els canvis en les desigualtats i promouran actituds lliures de discriminacions. Estudi dels diferents models d’escola, formació afectivo-sexual, estudi del llenguatge sexista i androcèntric, espais i temps de formació,  anàlisi dels indicadors discriminatoris a l’escola, estudi del marc legal.
La perspectiva de gènere com a eina de treball en l’àmbit de la salut Plantejar els problemes de gènere que es donen en l’àmbit de la salut: les dones i l’atenció a la salut, l’androcentrisme de la ciència mèdica. Anàlisi de les polítiques reproductives. Examen de les implicacions de les tècniques de reproducció humana assistida en l’àmbit de la desigualtat de gènere.
Polítiques de treball i usos del temps: eines per a la conciliació Estudi de la participació de les dones en el mercat de treball i el treball domèstic. Anàlisi de la conciliació personal, laboral i familiar. Nous usos del temps.

Reconceptualitzar el treball i la participació de les dones.

Nom del mòdul: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I MÓN LOCAL Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Pressupostos amb perspectiva de gènere Què són i com funcionen els pressupostos amb perspectiva de gènere. Explicació de la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere en el procés pressupostari per a promoure una igualtat de gènere. La seva relació amb la transversalitat de gènere.
Transversalitat de gènere dins l’Administració local Concepte i marc normatiu. La transversalitat de gènere i les polítiques locals: eines per a la seva inserció i límits. Visió de la realitat catalana i europea.
Polítiques d’igualtat de gènere dins de l’Administració local Origen i evolució de les polítiques d’igualtat de gènere en l’administració local. Estudi de les polítiques d’igualtat en els ajuntaments.
Ordenances municipals Estudi dels instrument jurídics: ordenances versus reglament. Contextualització de la transversalitat de gènere en les administracions locals. Exemples de reglaments en l’àmbit autonòmic i estatal.
Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe a les administracions públiques Anàlisi de les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit de les administracions públiques. Mesures i eines d’intervenció. Anàlisi dels protocols d’actuació.
Nom del mòdul: RELACIONS LABORALS Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Introducció al Dret Laboral Breu introducció el Dret Laboral. Estudi de conceptes bàsics i de la jerarquia normativa. Visibilització de les desigualtats en el mercat laboral. El sostre de vidre.
Relacions laborals i gènere Anàlisi del marc jurídic del Dret Laboral i dels instruments per a la integració igualitària de les dones en el món del treball. Estudi de les polítiques laborals de promoció de la igualtat d’oportunitats. Estudi de la normativa i de les eines per posar en marxa iniciatives per a combatre les desigualtats. Anàlisi de la normativa referent a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
Plans d’igualtat a les empreses Concepte de pla d’igualtat i estudi de la normativa. Tècniques i eines per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses.
Com es fa un pla d’igualtat intern? Estudi del procés d’elaboració, disseny, participació, implementació i seguiment dels plans d’igualtat.

Investigació pràctica.

Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa Anàlisi de les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. Mesures i eines d’intervenció. Anàlisi dels protocols d’actuació.
ASSIGNATURA COMUNA: Indicadors i evaluació dels plans d’igualtat Estudi dels diferents indicadors per al seguiment i avaluació dels plans d’igualtat: concepte, característiques i sistemes. L’avaluació dels plans d’igualtat: concepte, criteris, tipologies i instruments. El “mainstreaming” dins la política pública.
Nom del mòdul: PRACTIQUES EN INSTITUCIONS Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Pràctiques en institucions 100 hores de pràctiques en institucions: avaluació del tutor/tutora que l’alumnat té a la institució, per conveni signat, seguiment des de Coordinació del Postgrau i vistiplau de la Direcció del diploma de Postgrau.
Nom del mòdul: TREBALL FINAL Crèdits ECTS: 5
Caràcter: optatiu
Assignatures del mòdul: Descripció de continguts de l’assignatura:
Treball final L’alumnat realitzarà un treball de recerca relatiu als continguts teòrics del Postgrau.